คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธี พวนใจ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายพิสุทธิ์ วงษ์มณีวรรณ
ตำแหน่ง : สมาชิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล ผาสุกิจ
ตำแหน่ง : สมาชิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารดา วันเขียว
ตำแหน่ง : สมาชิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภารดี พุ่มชะเอม
ตำแหน่ง : สมาชิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6