กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

จุฑาทิพย์ ทรัพย์สิน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 080-2786955