กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

จุฑาทิพย์ ทรัพย์สิน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ