กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ภัณฑิรา สัตบุษย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ