กลุ่มสาระฯศิลปะ

ทรงธรรม อานนท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ธนชาติ แสงทอง
ครูผู้ช่วย