กลุ่มสาระฯศิลปะ

ทรงธรรม อานนท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ชุติมา เอ ดวง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

ธนชาติ แสงทอง
ครูผู้ช่วย