กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ระพีพรรณ ธนะวรเสฐ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ชุติมา โชติกเสถึยร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

ฐานิกา บุญโทน
ครู คศ.1

เกรียงไกร มงคลวิวัฒน์
พนักงานราชการ