กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สายฝน วังกาวรรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชุตินันท์ ศรีสัมพันธ์
ครู คศ.2

นภัทร บุญแสนแผน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

ชญาภา ดวงมาลัย
ครู คศ.1

จุฑาทิพย์ ทรัพย์สิน
ครูผู้ช่วย

ณธเดช บุญแสนแผน
ครู (อัตราจ้าง)