กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วาสนา จันทร์แจ้ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ยุทธนา อุดมทวี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

ปุณยนุช พรหมโลก
ครูผู้ช่วย