ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร. เจตปรียา ขำเสถียร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสีชัง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2563