ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร. เจตปรียา ขำเสถียร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสีชัง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายต่อพงษ์ สมสิงห์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสีชัง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2563