คณะผู้บริหาร

ดร. เจตปรียา ขำเสถียร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา