คณะผู้บริหาร

ดร. เจตปรียา ขำเสถียร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายต่อพงษ์ สมสิงห์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา