พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1.ส่งเสริมให้มัศักยภาพหลากหลายโดยมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศมีสุขภาพแข็งแรง สามารภดำรง  ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2.พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน