วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนเกาะสีชังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  ปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมีความสามารถ ทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง